fbpx

I KULTURLANDSKAPEN

Vid sidan av odlingen förändrades skärgårdslandskapet av boskapshållningen, kanske till och med mer än av människans andra verksamheter. Betesgången förhindrade att växtligheten utvecklades naturligt, i synnerhet när det kommer till skogen, och betesdjuren såg till att hagarna och ängarna inte växte igen. Hopsamlingen av vinterfoder tog sin del av växttäcket. De landskap som den traditionella boskapshållningen gav upphov till växer igen och de arter som är beroende av öppna miljöer går tillbaka i och med att skärgården blir allt mer avfolkad. Men ännu finns det möjlighet till en tidsresa: i skärgården finns det hundratals hektar av vårdade kulturlandskap allt från lövängar till blomsterängar, från lundar till klibbalsdungar.