fbpx

Registerbeskrivning

Personuppgiftsansvarig
Namn: Veijonen Consulting Oy
Kontaktuppgifter: Väinöläntie 6, 21110 Nådendal
Tfn: 0500 824 605
Den personuppgiftsansvariges representant: Marianne Sinkkonen
E-post: marianne.sinkkonen@gmail.com

Registrets namn
Register över deltagare i operationen Det Unika Skärgårdshavet

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Vi behandlar uppgifterna för att kunna sköta operationen Det Unika Skärgårdshavet. Registret används för att informera om operationen, marknadsföra produkter och tjänster och för att anordna forskning, kampanjer och tävlingar. Registeruppgifterna används för direktmarknadsföring om den registrerade har gett sitt samtycke till det.

Registrets datainnehåll
Datainnehållet i registret kan variera beroende på den registrerade. I registret kan följande uppgifter antecknas: Förnamn och efternamn, titel eller yrke, ålder, kön, modersmål, kontaktuppgifter, företag eller sammanslutning och ett eventuellt förbud av den registrerade om utlämnade av information eller användning för direktmarknadsföring. Dessutom kan följande uppgifter föras in i registret: nationalitet, födelsedatum, boendeland samt andra profiluppgifter som den registrerade uppger om sig själv.

Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifter kan samlas in genom olika tävlingar och marknadsföringskampanjer. Samtycke till elektronisk direktmarknadsföring (e-post och/eller mobil) inhämtas av de registrerade separat i enlighet med personuppgiftslagen.

Dessutom kan personuppgifter samlas in hos Befolkningsregistret, Posti Group Abp:s register eller motsvarande register.

Regelmässig utlämning av uppgifter och överföring av information utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Uppgifterna i registret kan lämnas ut till aktörer i samma koncern som den personuppgiftsansvarige eller som annars hör till samma ekonomiska sammanslutning på det sätt och i den omfattning som det enligt lag är tillåtet.

De servrar och övriga tekniska hjälpmedel som används för att behandla uppgifterna kan ägas och innehas av en extern serviceleverantör som den personuppgiftsansvarige anlitar.

Principer för skydd av registret
Elektroniskt material: Endast särskilt utsedda anställda hos den personuppgiftsansvarige och hos företag som verkar på uppdrag av den personuppgiftsansvarige eller för dennes räkning kan använda systemet med uppgifter om de registrerade och ändra uppgifterna i det. Samtliga användare har egna användarnamn och lösenord till systemet. Alla anställda som behandlar uppgifter i registret har tystnadsplikt. Registret och apparaterna i det IT-system där det behandlas finns i låsta maskinsalar. Med tanke på felsituationer säkerställs uppgifterna genom regelbunden kopiering. Systemet är skyddat med brandväggar mot kontakter utifrån. Uppgifterna meddelas eller lämnas ut till utomstående endast med stöd av lagstadgad anmälningsplikt, som den registrerades egen begäran eller en myndighets begäran med stöd av lag. Det manuella materialet förvaras i ett låst utrymme som endast behöriga personer har tillträde till.

Insynsrätt
De registrerade har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att få veta vilka uppgifter om honom/henne som finns sparade i registret eller att inga uppgifter om honom/henne finns i registret. Samtidigt ska den personuppgiftsansvarige ge den registrerade information om vilka källor som i regel används för registret samt för vilket ändamål uppgifterna i registret används och i regel lämnas ut.

Framställa insynsbegäran

  • En skriftlig och undertecknad begäran om insyn skickas till den personuppgiftsansvariges representant på adressen i punkt 1 eller till representantens e-postadress.
  • Det är möjligt att gå ut ur registret utan påföljder.